Pomiar elektryczny

Okresowe pomiary instalacji elektrycznych – na czym polegają?

Okresowe pomiary instalacji elektrycznych odgrywają ważną rolę dla zapewniania sprawności użytkowanych urządzeń technicznych. Są również gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych. Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej nie leży w zakresie dobrowolności właściciela obiektów budowlanych, lecz wynika z przepisów prawa budowlanego. Przepisy te stanowią jasno, że obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola obejmuje weryfikację stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenie. Obowiązek ten ciąży na właścicielach lub zarządcy danego obiektu. Tytułowy przegląd nie jest obowiązkowy dla właścicieli domów jednorodzinnych. 

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych

Przegląd instalacji elektrycznej powinien zostać wykonany co najmniej raz na 5 lat. Należy podkreślić więc, że przegląd taki może być wykonywany częściej – jeśli wymaga tego sytuacja. Wpływ na częstość wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej ma wiele czynników. Można do nich zaliczyć wiek instalacji elektrycznej, narażenie instalacji elektrycznej na działanie czynników zewnętrznych, przeznaczenie obiektu budowlanego, a także otrzymane wyniki z poprzedniej kontroli

Podane poniżej przypadki są obarczone większym ryzykiem eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych – pomiary instalacji elektrycznych powinny więc odbywać się częściej:

 • w miejscach pracy, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia,
 • w obiektach komunalnych,
 • na terenach budowy.

Zakres pomiarów elektrycznych

Zakres prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy wykonywaniu przeglądu okresowego jest identyczny jak przegląd przy sprawdzeniu odbiorczym. Dzięki takim badaniom można ocenić stan i gotowość do pracy instalacji. Podczas wykonywania przeglądu należy również sprawdzić dokumentację techniczną pod względem zgodności z wymaganiami przepisami krajowymi oraz normami.

W zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, wykonawca powinien:

 1. sprawdzić ciągłość przewodów (czynnych oraz ochronnych);
 2. zmierzyć rezystancję izolacji instalacji elektrycznej;
 3. sprawdzić ochronę za pomoc SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
 4. zmierzyć rezystancję/impedancję podłóg oraz ścian;
 5. wykonać impedancji pętli zwarciowej i sprawdzić samoczynne wyłączanie zasilania;
 6. sprawdzić ochronę uzupełniającą;
 7. sprawdzić biegunowość;
 8. sprawdzić kolejność faz;
 9. wykonać próby funkcjonalne i operacyjne;
 10. sprawdzić spadek napięć.

W powyższym zapisie istotna jest kolejność wykonania czynności – nie jest ona przypadkowa. Jeśli wynik którejś z prób jest niezadowalający (istnieje podejrzenie wystąpienia np. błędu pomiarowego lub uszkodzenia instalacji), wówczas próbę tę należy powtórzyć, po usunięciu uszkodzenia. Jeśli istnieje domniemanie, że wynik poprzedzającej próby ma wpływ na otrzymany rezultat – również należy wykonać ją powtórnie.

Potrzebujesz profesjonalnego przeglądu instalacji elektrycznej?

Electrolevel oferuje kompleksowe usługi elektryczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn